Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Învățămîntul extrașcolar

Învățămîntul extrașcolar prezentare generală

 

Conform prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 319-324 art. nr: 634), Capitolul VII. Articolul 36. (1) ”Învăţămîntul extraşcolar se realizează în afara programului şi activităţii şcolare prin activităţi complementare procesului educaţional desfăşurat  în instituţiile de învăţămînt şi are menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora pentru timpul liber”.

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punîndu-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate. 

Învăţămantul extraşcolar se realizează în grup sau individual în instituţii extraşcolare de stat şi private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-ştiinţifice, centre ale tinerilor turişti, centre ale tinerilor naţionalişti, şcoli sportive de agrement etc.), în baza unor activităţi educative specifice, de către cadrele pedagogice în colaborare cu familia, unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc.

Accesul la activităţile realizate de instituţiile extraşcolare de stat este liber şigratuit pentru toţi solicitanţii cu vîrsta între 5-19 ani, cu excepţia şcolilor sportive,indiferent de gen, rasă, origine, etnica, confesiune, oferindu-le tuturor, posibilități egale pentru dezvoltare multilaterală și autodeterminare în sfera timpului liber.

Instituția extrașcolară va activa în baza următoarelor principii:

  • Principiul echității și al non-disciminării;
  • Principiul parteneriatului social și al co-managementului;
  • Principiul respectării drepturilor copilului și ale omului;
  • Principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și democratice;
  • Principiul diferențierii și individualizării demersului educațional;
  • Principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societății;
  • Principiul creativității;
  • Principiul unității educației și autoeducației

 

Instituții de învățămînt extrașcolar


Resurse