Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Învățămîntul liceal prezentare generală

Învăţămîntul liceal reprezintă ciclul II, nivelul 3 (învăţămîntul secundar general) al sistemului de învăţămînt din Republica Moldova (conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei ISCED- 2011).

 

Învăţămîntul liceal este organizat în filierele (a) teoretică, cu profilurile umanist şi real şi (b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar.

Învăţămîntul liceal se încheie cu examenul naţional de bacalaureat şi obţinerea diplomei de bacalaureat.

Misiunea învăţămîntului liceal este:

 

 a) dezvoltarea la elevi a competenţelor definite;

b) consilierea elevilor în alegerea traseului educaţional sau profesional individual către învăţământul superior sau învăţământul profesional tehnic postsecundar nonterţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe.

 

În învăţămîntul liceal sunt admişi absolvenţii de gimnaziu, în bază de concurs, conform metodologiei aprobate de către Ministerul Educaţiei (Resurse  pentru elevi si părinţi_ 

Conţinutul învăţămîntul liceal are la bază Curriculumul naţional şi Planul-cadru conform profilurilor, aprobat anual de Ministerul Educaţiei.

 

Învăţămîntul liceal cu durata de 3 ani (clasele X-XII) este organizat în licee cu frecvenţă la zi şi cu durata de 4 ani (clasele a X-XIII) organizat în licee cu frecvenţă redusă.

 

Ciclul liceal este constituit din şase semestre, ce includ 5 sesiuni de susţinere a tezelor semestriale, stabilite de Ministerul Educaţiei, eşalonate pe durata a 3 ani de studii.

 

În Republica Moldova învăţămîntul liceal este organizat începînd cu anul 1991. Actualmente activează 466 licee dintre care 448 instituţii de învăţămînt publice şi 18 instituţii de învăţămînt private.

 

Resurse pentru cadre didactice

Alegeţi disciplina şcolară pentru a vedea resursele didactice specifice învăţămîntului liceal.

1.    Lista disciplinelor şcolare obligatorii.

2.    Lista disciplinelor şcolare opţionale.

Pentru fiecare disciplină şcolară se va deschide a cîte trei sub-poziţii:

Curricula scrise pentru ciclul liceal

a) Curriculumul la disciplină (vezi http://www.edu.gov.md/en/invatamint-preuniversitar);

b) Ghidul de implementare a curriculumului,

c)Sugestiile metodologice de organizare a procesului educaţional la disciplină  

d) Știri (editoriale, conferinţe, simpozioane, proiecte în derulare).

 

Resurse pentru cadre părinţi şi elevi

 

I Admiterea în învăţămîntul liceal

Absolvenții învățămîntului gimnazial, care doresc să-și continue studiile la liceu pot participa la concursul de admitere în învăţămîntul liceal, care se desfăşoară conform Regulamentului de admitere în învăţămîntul liceal (pentru detalii vezi http://edu.md/file/Ordin%20799%281%29.pdf ).

 

Concursul de admitere se desfăşoară în fiecare instituţie de învăţămînt în perioada determinată anul de Ministerul Educaţiei, conform Planului de înmatriculare, stabilit anula de către Organul de specialitate în domeniul învăţămîntului ale administraţiei publice locale de nivelul doi şi făcut public pînă la 31 mai a anului în curs. Pentru participare la concursul de admitere candidaţii vor prezenta dosarul cu următoarele acte:

 

1) cererea de înscriere cu indicarea profilului ales;

2) certificatul de absolvire a gimnaziului,în original;

3) certificatul de naştere (copie);

4) adeverinţă medicală;

5) 4 fotografi,3x4 cm.

6) copia diplomelor obţinute la olimpiadele raionale, naţionale, internaţionale.

 

La concurs pot participa atît persoanele cu vîrsta de maximum 18 ani (în licee cu frecvenţă la zi) cît şi persoane care au împlinit vîrsta de 19 ani (în licee cu frecvenţă redusă).

 

Absolvenţii şcolilor profesionale au dreptul să se înscrie în clasa a XII-a de liceu, pe locurile vacante, în baza actelor de studii şi a reyultatelor susţinerii diferenţelor de program conform prevederilor Planului cadru în vigoare pentru clasele a X- XI.

 

Concursul de admitere include o formulă de calcul, stabilită regulamentar pentru fiecare profil.

 

     II Mişcarea şi transferul elevilor în învăţămîntul liceal

 

Mişcarea şi transferul elevilor în perioada studiilor liceale se efectuează conform prevederilor regulamentare (vezi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea liceelor, Secțiunea III-a. Mişcarea şi transferul elevilor).

 

Transferul elevilor dintr-o instituţie de învăţămînt liceală în alta se efectuează în perioada vacanţelor după mediilor semestriale la finele semestrului. În clasa a XII-a transferul se admite pînă la 15 ianuarie.

Liceenii pot beneficia de dreptul de a se transfera de la un profil la altul în modul regulamentar stabilit (vezi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea liceelor, Secţiunea III-a. Mişcarea şi transferul elevilor) doar după încheierea situaţiei şcolare (mediilor semestriale) pe parcursul clasei a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a. 

 

Exmatricularea elevilor din învăţămîntul liceal, cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, are loc prin decizia Consiliului Profesoral în următoarele cazuri:

a) nesusţinerea în termenii stabiliţi  corigenților şi restanţelor;

b) absenţa nemotivată a 60 ore de curs pe durata anului şcolar; (pentru detaliivezi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea liceelor, secţiunea VII-a Sancţiuni elevi)

 

       III Finalizarea studiilor liceale

 

Studiile liceale finalizează cu examenul de Bacalaureat, organizat în baza art. 31 cap. V din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 avînd ca scop evaluarea externă a cunoştinţelor şi competenţelor de bază ale absolvenţilor învăţămîntului liceal.

 

Examenul de bacalaureat este desfăşurat conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat,aprobată anul de Ministerul Educaţie

 

Pentru detalii privind organizarea sesiunii de bacalaureat 2015 vezi : http://aee.edu.md/sites/default/files/metodologia_bac_2015_ro.pdf2.