Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia POGOLȘA prezintă bilanțul realizărilor din anul 2020, în domeniile educație, cercetare, cultură, tineret și sport
31/12/2020 - 14:46

 

Stimați reprezentanți ai mass-media,

stimați colegi,

domni și doamne!

Cu prilejul finalizării anului 2020, prezint atenției Dumneavoastră un succint bilanț al activităților și realizărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) pe domeniile educație, cercetare, cultură, tineret și sport cu mențiunea că informații mai ample și detaliate vor fi reflectate în Raportul ministerului pentru anul 2020, prezentat Guvernului.

Anul 2020 a fost un an deosebit pentru toate țările lumii  inclusiv pentru Republica Moldova.

Pandemia Covid-19 a generat un șir de provocări, dar, în pofida acestora, activitățile în cadrul MECC au fost realizate, în conformitate cu Planul de acțiuni aprobat, suplimentat de unele activități neprevăzute, marcate de pandemie. Calitatea educației rămâne a fi unul din obiectivele strategice ale Republicii Moldova și o prioritate a Programului Guvernului. 

Efectuând o analiză a activităților MECC pe parcursul anului 2020 pe dimensiunea educație,  remarcăm activitățile cele mai relevante în contextul elaborării și implementării politicilor educaționale, care au contribuit la asigurarea organizării și desfășurării eficiente a procesului de educațional în instituțiile de învățământ.

În acest context, menționăm creșterea salarială în proporție de 8,6 % pentru personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din instituţiile de învățământ din țară, determinată de majorarea valorii de referință. Majorarea claselor de salarizare pentru mai multe funcții din domeniul educației (creșteri salariale încadrate între 12.3% -37.5%).

În contextul dezvoltării învățământului general, revizuirea cadrului normativ existent privind procesul de editare și asigurare a elevilor cu manuale școlare constituie de asemenea un rezultat semnificativ al anului 2020. Urmare a realizării studiului de vivacitate, au fost editate 48 de titluri de manuale școlare pentru disciplinele din învățământul primar, gimnazial și liceal cu finanțare de circa 52 mln. lei.

Dezvoltarea și pilotarea Sistemului Informațional Catalog electronic (SICE) contribuie la creșterea veridicității și transparenței datelor, securizează informația cu caracter personal și automatizează  transferul   notelor/absențelor din Catalog în SIME, asigurând transparența în educație.

De asemenea, printre cele mai importante rezultate ale activității MECC pe dimensiunea educație în învățământul general se înscriu:

• Definitivarea și aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere (ord. MECC nr.581 din 23.06.2020), documente care reglementează cadrul conceptual de evaluare a nivelului de calitate în educație;

• Elaborarea și aprobarea Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar (ord. MECC nr. 439 din 08.05.2020), document de noutate absolută care reglementează politicile în domeniul educației extrașcolare;

• Diversificarea ofertei curriculare prin elaborarea și aprobarea a 10 curricula pentru disciplinele opționale din domeniul IT, Sport, Ghidare în carieră, voluntariat.

În contextul dezvoltării și modernizării învățământului profesional tehnic au fost diversificate mecanismele de finanțare a acestuia prin  implementarea HG 277/2020 și ord. MECC nr. 807/2020 privind finanțarea complementară  (alocarea a circa 10 mln. lei) și  finanțarea în bază de proiecte (alocarea a 756 mii lei) cu scopul asigurării unor politici de dezvoltare a învățământului profesional tehnic, precum și dezvoltarea și implementarea  unui Sistem informațional de management în educație în învățământul profesional tehnic (SIME) în toate instituțiile de învățământ.

Implementarea unui nou Plan-cadru pentru învăţământul liceal pentru programele integrate de formare profesională tehnică postsecundară (ord. MECC nr. 701/2020) care include și componenta  variabilă (oferta de discipline) selectată prin consultarea elevilor, în funcție de specialitate și  aprobarea a 34 curricula pentru programele de formare profesională tehnică secundare și 10 curricula pentru programele de formare profesională tehnică postsecundare reprezintă rezultate importante pentru asigurarea calității în învățământului profesional tehnic.

De asemenea, menționăm importanța dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice prin implementarea, la nivel de sistem, a cursului Cisco IT Essentials, integrat în cadrul meseriei „Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” (ord. MECC nr. 848/2020, nr. 885/2020) și parțial în cadrul disciplinelor TIC și a specialităților din domeniul TIC (85 formatori certificați).

Pe parcursul anului 2020, în cadrul învățământului profesional tehnic, au fost realizate proiecte de investiții capitale în 1 instituție de învățământ profesional tehnic secundar (1 610 000 lei) și 6 instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar (42 232 400 lei).

Pe dimensiunea dezvoltării și modernizării învățământului superior, în anul 2020, au fost identificate următoarele rezultate:

• Indexarea burselor de studii pentru studenți cu 4,9%, fiind alocate 12,5 mln. lei din bugetul 2020 (HG 154/2020);

• Aprobarea noilor mecanisme de finanțare bugetară pentru instituțiile de stat de învățământ superior, bazat pe indicatori de performanță și coeficienți de ajustare. Noua formula de finanțare va fi pilotată începând cu 1 ianuarie 2021 (HG nr. 343/2020);

• În vederea îmbunătățirii nivelului de orientare spre piața muncii a programelor de studii superioare și asigurării calității acestora, a fost aprobat primul acord de finanțare a învățământului superior, susținut de Banca Mondială, în valoare de 35,7 mln. euro, care este implementat de la 1 septembrie 2020 ( Legea nr. 103 din 18 iunie 2020);

• Au fost aprobate noi specialități în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, solicitate pe piața muncii (HG nr. 348/2020).

În contextul dezvoltării Cadrului Național al calificărilor și învățării pe tot parcursul vieții au fost demarate următoarele activități:

• S-a realizat descentralizarea procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii (ord. MECC nr.142, 192 și 193/2020);

• A fost reconceptualizat procesul de atestare a cadrelor didactice prin debirocratizare,  urmare a excluderii rapoartelor de autoevaluare, lucrărilor metodice și substituirea acestora cu probe ad-hoc (ord. MECC nr. 1091/2020);

• S-a extins procesul de validare a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală  prin instituirea a 4 Centre noi de validare a competențelor, s-a aprobat Ghidul practic de validare a competențelor (ord. MECC nr. 1096/2020) și modelul Certificatului de calificare (ord. MECC nr. 1154/ 2020);

• Au fost aprobate 23 de standarde de calificare pentru domeniile Sănătate, Inginerie și activități inginerești și Agricultură, elaborate la solicitarea ministerelor de resort, în corespundere cu cererea de calificări pentru piața muncii.

Pe domeniul CERCETARE ȘI INOVARE cele mai relevante rezultate ale anului 2020 în vederea pregătirea asocierii Republicii Moldova la noul Program-cadru al Uniunii Europene „Orizont Europa”, a fost adoptat Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1815/2020 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027.

În scopul analizei schimbărilor aduse de reforma în domeniile cercetării și inovării, precum și discutarea perspectivei de accedere la noul Program-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa”, pentru perioada 2021-2027, a fost instituit Comitetul mixt Uniunea Europeană - Republica Moldova în domeniile cercetării și inovării în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020. 

În scopul reglementării modului de finanțare acordat din bugetul public de stat organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru menținerea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal aferente,  a fost aprobată Metodologia de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (HG nr.53/2020).

De asemenea, în scopul creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare a fost aprobată  HG nr.583/2020 pentru punerea în aplicare a Legii nr.226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare.

În domeniul CULTURII printre cele mai relevante realizări, pe parcursul anului 2020, menționăm:

• Creșteri salariale în proporție de 14,8%-29%  determinate de majorarea claselor de salarizare pentru mai multe funcții din domeniul culturii (de la 3 la 12 clase);

• Eficientizarea managementului în cadrul instituțiilor de spectacol (Ord. MECC nr.319/2020);

• Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către bibliotecile publice prin aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice (HG nr.24/2020) și a Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice (HG nr. 747/2020);

• Organizarea evenimentelor culturale cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeelor și Nopții Europene a Muzeelor; Zilei Naționale a Portului Popular; Zilelor Europene ale Patrimoniului și a sesiunilor de instruire în domeniul muzeografiei în vederea promovării patrimoniului cultural național și local în condiții de pandemie;

• Completarea cadrului normativ, juridic și organizațional al funcționării muzeelor prin aprobarea HG 604/2020 pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr. 262/2017;

• Eficientizarea activităților de evaluare și expertizare în domeniul patrimoniului cultural imaterial prin aprobarea Normelor de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural imaterial (Ordinul MECC nr. 610/2020);

• Realizarea expertizei tehnice pentru efectuarea lucrărilor de restaurare a arenei mari a Circului din or. Chișinău și Cetății Tighina;

• Îmbunătățirea mecanismelor de protejare a patrimoniului construit prin realizarea acțiunilor de inventariere a monumentelor istorice din Nucleul istoric al orașului Chișinău;

• Completarea cadrului normativ, juridic și organizațional de edificare a monumentelor de for public prin aprobarea Legii nr. LP95/2020 și HG nr. 751/2020.

Pe domeniul  TINERET cele mai importante realizări ale MECC au fost marcate de următoarele activități:

• Aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (HG nr.1/2020);

• Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului” și desfășurarea Programului pentru anii 2020 - 2021 în s. Sipoteni, r. Călărași, prin alocarea a 1,5 mln. lei  (HG 347/2020);

• Alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă (10 UTA au beneficiat de finanțare în valoare de 700 mii lei (HG 477/2020);

• Instituirea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (HG 598/2020);

• Dezvoltarea serviciilor de tineret prestate prin elaborarea Portofoliu-tip de programe prestate de Centrele de tineret;

• Includerea în Clasificatorul Ocupațiilor al RM a funcției de Specialist în lucru cu tinerii;

• Implementarea Programului național de dezvoltare a Consiliilor Raionale/Municipale de Tineret – Consilii ale tinerilor constituite și funcționale în 70% din UTA (1,6 mln lei);

• Implementarea Programului de dezvoltare a Centrelor de tineret 2022 (22 Centre de tineret raionale și 19 filiale locale funcționale);

• Finanțarea, prin intermediul Programului de Granturi,  a 23 de proiecte naționale/regionale implementate de organizațiile necomerciale și structurile asociative de tineret (4,5 mln lei);

• Formarea continuă a lucrătorilor și specialiștilor de tineret prin intermediul Fondului Comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova (2,5 mln lei).

Cele mai importante realizări pe domeniul SPORT, în anul  2020, sunt:

• Stabilirea indemnizației viagere pentru 14 antrenori ai sportivilor de performanță  (HG nr. 642/2019);

• Finanțarea federațiilor sportive naționale pentru pregătirea și participarea la Campionate Europene, Campionate Mondiale și  turnee de calificare către Jocurile Olimpice/Paralimpice de Vară, Tokyo 2021 (30 mln. lei), care s-au materializat în 26 de medalii la probe neolimpice, 19 medalii la probe olimpice și 10 cote de calificare la Jocurile Olimpice (7 cote obținute și 3 preliminare);

• Asigurarea  a 111 sportivi de performanță cu burse lunare  pentru anul 2020 (8 mln. lei);

• Alocarea mijloacelor financiare pentru reconstrucția căminului Centrului Sportiv de Pregătire al Loturilor Naționale ( 6 mln. lei);

• Alocarea mijloacelor financiare pentru reconstrucția Bazei sportive de canotaj din or. Vatra (4 mln. lei).

O contribuție esențială pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și dotarea cu echipament a instituțiilor de învățământ general a exercitat-o Proiectul Reforma Învățământului în Moldova (PRIM).

 În cadrul proiectului urmează să fie renovate 23 de școli de circumscripție, 6 școli au fost renovate deja de către MECC, lucrările de renovare fiind finisate în anul 2018, cu finanțare din bugetul de stat, în baza realizării indicatorilor de debursare ai proiectului, iar în 17 instituții de învățământ lucrările de renovare sunt desfășurate de către Fondul de Investiții Sociale din Moldova.

Din cele 17 instituții de învățământ, pentru 12 instituții au fost finisate lucrările de renovare (9,3 milioane USD):

1) LT „Vasile Coroban” din or. Glodeni;            

2) LT „Alexandru Pușkin” din or. Ungheni;        

3) LT „Mihai Eminescu” din or. Cimișlia;            

4) LT „Axentii Doljnenco” din or. Vulcănești;     

5) LT „Ștefan Holban”, s.Cărpineni, rl Hîncești;  

6) LT „Vasile Alecsandri”, s. Colibași, rl Cahul;

7) LT „Ion Luca Caragiale” din or. Orhei;8) LT „Ștefan Vodă” din or. Ștefan Vodă;

9) LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni;

10) LT „Andrei Vartic” din or. Ialoveni;

11) LT „Al. Agapie”, s. Pepeni, rl Sîngerei;

12) Gimnaziul „M.Eminescu”, or. Telenești.

Sunt în proces de renovare următoarele 5 instituții de învățământ:

1) LT „Petru Rareș” din or. Soroca;                    

2) LT „Alexandru cel Bun” din or. Rezina;          

3) LT „Alecu Russo” din s. Cojușna, rl Strășeni; 

4) LT „Mihai Eminescu” din or. Anenii Noi;

5) LT „Ion Pelivan” din s. Răzeni, rl Ialoveni.

În același timp, instituțiile de învățământ menționate au fost finanțate din bugetul de stat pentru dotarea cu mobilier, utilaj, precum și cu echipament pentru laboratoarele școlare (51,5 milioane lei).

De asemenea, a fost organizată achiziționarea echipamentelor specializate și materialelor de predare și învățare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și /sau dizabilități pentru dotarea a 100 de Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă (1.08 milioane USD).

Printre cele mai relevante rezultate ale proiectului PRIM se înscriu:

• Elaborarea  modulelor pentru educația incluzivă pentru formarea cadrelor didactice de sprijin și psihopedagogilor care lucrează cu copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special;

• Elaborarea modulului în Învățământul Profesional Tehnic (IPT) pentru SIME și modernizarea portalului SIME pentru date deschise pentru uz public;

• Îmbunătățirea / modernizarea Sistemului Automatizat de Procesare a Datelor (SAPD) utilizat pentru organizarea examenelor naționale;

• Producerea spoturilor video care vor fi utilizate de ANACEC pentru formarea cadrelor de conducere în învățământul general, precum și a evaluatorilor în aplicarea metodologiilor de evaluare externă;

• Revizuirea mecanismului/cadrului existent de finanțare a activităților extra-curriculare, desfășurate în instituțiile de învățământ din Moldova;

• Desfășurarea procedurii de achiziționare a tehnicii de calcul (10 000 laptopuri în valoare de 3,0 mln. USD) pentru cadrele didactice și elevii din învățământul primar și secundar general pentru învățarea la distanță, în contextul pandemiei de COVID -19.

Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare în contextul realizării  în timp a tuturor acțiunilor preconizate pentru desfășurarea sesiunii de examene 2020 și a olimpiadelor republicane ediția 2020, a elaborat cadrul normativ privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general și cel privind organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor republicane.

• Au fost elaborate 63 de lecții video pentru pregătirea către examenul național de Bacalaureat la toate disciplinele de examen și 22 de lecții video pentru pregătirea către examenul național de absolvire a gimnaziului, ceea ce a constituit un suport substanțial pentru absolvenții ciclului liceal și gimnazial în contextul suspendării, începând cu data de 11 martie 2020, a procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general. Lecțiile video elaborate au fost difuzate zilnic pe posturile publice de televiziune TV Moldova 1 și TV Moldova 2.

• Au fost organizate și desfășurate 5 olimpiade republicane. În contextul instituirii stării de urgență în republică și în scopul asigurării securității protecției vieții și sănătății copiilor/elevilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și în contextul prevenirii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, a fost suspendat procesul de organizare și desfășurarea a olimpiadelor republicane începând cu 11.03.2020.

• În rezultatelor concursurilor și olimpiadelor republicane desfășurate, a probelor de baraje au fost selectate și delegate loturi olimpice naționale la 5 olimpiade regionale și internaționale, în rezultatul cărora elevii din Republica Moldova au obținut 17 medalii și mențiuni, dintre care:     2 medalii de aur, 2 medalii de argint, 11 medalii de bronz și 2 mențiuni de onoare.

• În contextul aprobării de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 71/2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020 și Legea nr. 123/2020 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 s-a asigurat prevenirea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și eliberarea diplomelor de Bacalaureat și Certificatelor de studii gimnaziale, cu același statut juridic, în baza mediilor obținute de elevi pe parcursul ultimilor trei ani de studii.

• Cu suportul proiectului „Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, a fost reactualizat și modernizat Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor, utilizat în cadrul examenului național de Bacalaureat, ceea ce va facilita atât procesul de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat, cât și elaborarea de rapoarte și date statistice.

• A fost îmbunătățită procedura de organizare și desfășurare a concursurilor și olimpiadelor prin elaborarea Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare (ordinul MECC nr. 1222/2020, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 313-317, art. 1237).

PRINCIPALELE ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

I. Organizarea și desfășurarea procesului educațional la distanță în învățământul general, profesional tehnic și superior și finalizarea anului de studii în condiții de maximă siguranță pentru elevi și profesori, asigurând eliberarea în termenele obișnuite a actelor de studii absolvenților din învățământul gimnazial, liceal și profesional tehnic (reglementate prin 2 legi organice și acte normative ale MECC):

• Elaborarea cadrului normativ necesar desfășurării procesului educațional în condiții noi și a instrucțiunilor și ghidurilor de implementare  (învățământ general – 51 documente, învățământ profesional tehnic – 15 documente, învățământ superior - 4 documente);

• Formarea a peste 20 de mii de cadre didactice și managerial din învățământul general și profesional tehnic privind alfabetizarea digitală, implementarea modelelor de organizare a procesului educațional în context epidemiologic și instruire la distanță;

• Alocarea a 20 milioane lei din bugetul de stat și a 3,5 milioane USD din cadrul Proiectului Reforma Învățământului din Moldova finanțat de Banca Mondială pentru achiziția tehnici de calcul pentru asigurarea procesului educațional la distanță – procurarea a peste 13000 de laptopuri pentru elevi și cadre didactice;

• Alocarea a 5 milioane lei din bugetul de stat pentru crearea Bibliotecii Digitale, în parteneriat cu Primăria mun. Chișinău (s-a reușit dezvoltarea a 4.500 de lecții video pentru elevii claselor I-XII la 15 discipline).

II. Redeschiderea, la începutul noului an de studii, a instituțiilor de învățământ de toate nivelurile și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea procesului educațional în siguranță în incinta instituțiilor de învățământ:

• Elaborarea cadrului normativ necesar desfășurării procesului educațional în condiții de pandemie și a instrucțiunilor și ghidurilor de implementare; 

• Formarea cadrelor didactice și manageriale privind respectarea normelor de sănătate publică în instituțiile de învățământ (circa 15 000 de beneficiari);

• Procurarea și distribuirea pentru toate instituțiile de învățământ general a dezinfectantului pentru mâini ( 516.500 litri în valoare de circa 28 milioane lei) pentru prevenirea și controlul răspândirii infecției COVID-19;

• Alocarea a 105 milioane lei din bugetul de stat pentru plata orelor suplimentare cadrelor didactice pe perioada stării de urgență în sănătate public (3000 cadre didactice și de conducere).

III. Alte activități:

• Asigurarea procesului de atestare în format online (la etapa republicană 1053 de cadre didactice și de conducere și-au confirmat și li s-au conferit gradele didactice și manageriale unu și superior (Ordinul nr. 431/2020);

• Organizarea concursului de proiecte privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, prin intermediul Programului UE Orizont 2020 în scopul mobilizării comunității științifice în combaterea pandemiei COVID-19, fiind alocate circa 15 mln. lei;

• Suplimentarea burselor de studii la buget în domeniul medicinii și alte domenii importante prin Comanda de Stat pentru învățământul superior (Medicină – suplimentar 55 de burse, Științe ale educației - 50 de burse, la TIC –  83 de burse;

• Alocarea surselor financiare necesare (circa 40 mil lei) și asigurarea condițiilor de siguranță pentru sportivii de performanță, în contextul pandemiei de COVID-19, în procesul de pregătire și participare la turnee de calificare la jocurile Olimpice/Paraolimpice, precum și participarea la alte competiții naționale și internaționale;

• Modificarea HG nr.1552/2002 privind normele financiare pentru activitate sportivă, pentru a avea posibilitatea  efectuării testului COVID-19-gratuit sportivilor care vor participa la competiții sportive naționale și internaționale;

• Majorarea cotei de finanțare din partea statului de 50% la maximum 80% pentru proiectele culturale ale organizațiilor necomerciale și acordarea finanțării în avans în proporție de 70%. Astfel, au fost susținute financiar proiecte în valoare de 5 mln. lei;

• Continuarea finanțării pe timp de pandemie a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale (29 de proiecte finanțate cu aprox. 4 mln. lei) și a proiectelor editoriale (a fost susținută financiar apariția a 93 titluri de carte cu aprox. 4 mln. lei);

• Semnarea Memorandumurilor de înțelegere privind implementarea Google pentru Educație în Republica Moldova și cu Microsoft în vederea implementării celor mai inovative tehnologii informaționale și oferirea elevilor și cadrelor didactice a accesului la platforme interactive.

În concluzie, aș dori să menționez că mizez pe o cooperare cu mass-media, societatea civilă, mediul academic și profesional întru asigurarea dezvoltării și modernizării procesului educațional în Republica Moldova și promovarea acțiunilor întreprinse în acest sens.

Este cert faptul că, la finele anului 2020, rămân actuale pe agenda MECC o serie de probleme stringente, fapt ce impune mobilizarea eforturilor, în anul 2021, a tuturor celor implicați în educație, iar aceasta  înseamnă implicarea  întregii societăți, în vederea identificării unor soluții viabile și pragmatice pentru dezvoltarea și racordarea sistemului educațional din Republica Moldova la standardele europene.

Vă mulțumesc pentru atenție și colaborare constructivă!

Vă doresc sa aveți parte de un An prosper, cu activități de succes, bucurii și împliniri personale și profesionale și, bineînțeles, multă sănătate!

UN AN NOU FERICIT!

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație